Pisma "Klucz do Wspomnień" dostępne do pobrania:

Kliknij w interesujące cię wydanie.
 
 
 

Kalendarium parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach

1937- 2021

11. 07. 1937 -Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie budowy kościoła pod przewodnictwem sołtysa

Władysława Lewowskiego. Ks. Roman Mazur zostaje przewodniczącym

„Komitetu Budowy Kościoła.”

27. 10 1937 - Pozwolenie Starosty na budowę tymczasowej drewnianej kaplicy.

11. 11. 1937 - Pierwsza Msza Święta w drewnianej kaplicy z okazji święta narodowego- Odzyskania

Niepodległości- odprawił ks. Roman Mazur.

24. 01. 1938 - Rezygnacja Ks. Romana Mazura z Przew. Komitetu Budowy Kościoła.

6. 05. 1938 - Pozwolenie Kurii na odprawianie codziennej Mszy św. w tymczasowej -drewnianej kaplicy.

7. 05. 1938 - DEKRET ks. bp. Franciszka Sonika erygujący kościół w Kluczach.

14. 05. 1938 - Ks. Stefan Misterek zostaje administratorem Parafii Klucze. (Klucze i Jaroszowiec)

24. 05. 1938 - Ks. Prałat Czesław Kaczmarek dostaje nominację na Biskupa Diecezji Kieleckiej.

1. 06. 1938 - Założono pierwsze Księgi Metrykalne (urodziny, śluby, zgony).

10. 08. 1938 - Wydanie zezwolenia przez Urząd Wojewódzki Kielecki na budowę kościoła wg projektu

Franciszka Mączyńskiego z Krakowa zatwierdzoną przez Diecezjalną Komisję Budowlaną.

Ks. Zbigniew Piotrowski w sprawozdaniu za 1962-67 wymienia: Stefana Wodnickiego jako

sporządzającego plany i Edwarda Długosza- prowadzącego budowę.

17. 08. 1938 - Przystąpiono do budowy kościoła. (sprawozdanie ks. St. Misterka za 1946 r.)

7. 09. 1938 - Prośba ks. Stefana Misterka na poświęcenie cmentarza. (brak daty poświęcenia)

18. 09. 1938 - Wmurowanie kamienia węgielnego przez Ks. Bp. Czesława Kaczmarka.

5. 01. 1939 - Ks. Stefan Misterek dostaje nominację na proboszcza Parafii Klucze.

1. 09. 1939 - Do wybuchu wojny wybudowano kościół zewnętrzny. (stan surowy)

8. 12. 1939 - Poświęcenie kościoła przez Ks. dziekana Piotra Mączkę i pierwsza Msza Św.

1940 - W tym to roku powstaje Chór Kościelny pod kierownictwem Leona Polaczka, dyrygenta,

założyciela fabrycznej orkiestry dętej. Liczył ok. 15 osób.

15. 5. 1940 - Dekret ks. bp. Cz. Kaczmarka o przyłączeniu do parafii Klucze wsi Golczowice i Stacja

Rabsztyn (Sanatorium- dziś część Jaroszowca) z parafii Cieślin, w wyniku ustanowienia

granicy Rzesza- Generalna Gubernia.

31. 07. 1940 -„Krwawa środa”- w Olkuszu.

10. 08. 1940 - Umiera nagle Ks. Dziekan Piotr Mączka. (Pogrzeb 13.08.) Zastępuje go ks. dr. Jan Podkopał ,

a dla Niemców- ks. Tomasz Rospondek.

15. 08. 1940 - Ks. Bp. Czesław Kaczmarek udziela bierzmowania dla 394 wiernych.

16. 07. 1941 - Erygowanie kaplicy przyszpitalnej- pół publicznej w Rabsztynie (Sanatorium).

…Rektorem tej kaplicy ustanawiam proboszcza parafii Klucze Stefana Misterka, zaś ciężar

utrzymana kaplicy niech przejmą siostry św. Jadwigi…

30. 10. 1944 - Powrót Golczowic i Stacji Rabsztyn do macierzystej Parafii Cieślin.

17. 01. 1945 - Wojska niemieckie zajmują kościół w celach obronnych, ale pozwalają na wyniesienie

Najświętszego Sakramentu i sprzętów liturgicznych. Niemcy zabrali chorągiew z wizerunkiem

św. Stanisława Kostki- ufundowaną przez młodzież męską parafii Klucze.

06. 1945 - Wykonano schody główne do kościoła wg projektu inż. Henryka Skorcza - pracownika

Fabryki Papieru, kier. działu budowlanego, projektanta osiedla tzw. „domków fińskich” na

Papierni.

20. 06. 1945 - Ks. Bp. Franciszek Sonik udziela bierzmowania 211 wiernym.

24.01.1946 - Powołanie I Rady Parafialnej: Adamaszek Piotr (lat 49, mistrz stolarski), Janda Władysław

(lat 49, gospodarz), Miłowicki Klemens (lat 38, robotnik), Hagno Jan (lat 39, robotnik)

10. 07. 1946 - Parafia liczy 2122 dusz- 535 rodzin. (Klucze 1863- rodzin 465) (Jaroszowiec 259- rodzin 70)

Kościół wybudowany z miejscowego kamienia. W wielkim ołtarzu (niewykończonym jeszcze)

jest umieszczone tabernakulum ze sztucznego kamienia i obłożone pytami azbestowymi-zabezpieczono przed

pożarem. Wewnątrz wyłożone jedwabiem z drzwiczkami z blachy mosiężnej. Chrzcielnica z blachy

ocynkowanej- pomalowana. Naczynia i szaty liturgiczne- ilość wystarczająca. Powierzchnia cmentarza jeszcze

nie ogrodzonego- 6 048 m2. Do parafii należy 12 mórg ziemi ornej wydzielonej z parafii św. Andrzeja w

Olkuszu. Plebani nie ma, ksiądz mieszka w mieszkaniu wynajętym. Dom księdza prowadzi Michalina Lipa lat

64. Kościelny jeden. Msze w niedzielą i święta o 800 i 1130

. Po mszy nauki. Misji jeszcze nie było, rekolekcje w

1946 roku. Religii 14 godzin w szkole powszechnej w Kluczach i 8 godzin w Jaroszowcu. W ubiegłym roku

(1944) do komunii św. przystąpiło 50 dzieci. Od tego roku powstała szkoła przy fabryce- ksiądz uczy religii.

W parafii jest Żywy Różaniec- 15 osób.

01. 1947 - Powołanie II Rady Parafialnej w składzie : Czesław Świeczkowski (lat 33, inżynier-

dyr. fabryki papieru. Adamaszek Piotr (lat 50, mistrz stolarski), Janda Władysław (lat 50,

gospodarz), Miłowicki Klemens (lat 39, robotnik), Hagno Jan (lat 40, robotnik)

14.04.1947 - Stan majątkowy Parafii Klucze – opis ks.dziekana olkuskiego Andrzeja Marchewki :

Kościół z kamienia przykryty blachą, ściany zewnątrz- tynkowane, wewnątrz- bielone,

powierzchnie 232 m2

., otwory wentylacyjne w sklepieniu, ogroszenie drewniane na

podmurówce. Kościół posiada 3 ołtarze przenośne (portatyle), jeden stały konfesjonał, ławek brak, ,

chrzcielnica prowizoryczna, , dzwon jeden na wieży, bram nie ma. Cmentarz o pow. 6 048 m2

, pow. Nie

zachowanej 5032 m2 której wystarczy na 30 lat, bramy nie ma. Ziemi kościelnej 6.72 ha. Plebani nie ma,

proboszcz mieszka w mieszkaniu wynajem. Krucyfiksy ołtarzowe- 3, zwykłe- 1, lichtarze ołtarzowe białekamienne-6, Stacje Drogi Krzyżowej- obrazy Męki Pańskiej-14, żyrandol- 1, Fisharmonia-1, sztandary- 2,

chorągwie- 3 (św. Barbara, Chrystus Król, św. Izydor i MB Częstochowska), feretrony- 3 (św. Izydor, św.

Anna, MB Nieust. Pomocy), baldachimy- 2, pochodnie- 2, dzwonki-8, koładki -10,, fotele- 3, krzesła -3,

komoda- 1, obrazy- 3 (MB Nieust. Pomocy, MB Piekarska, św. Florian), żłobek z 24 figurkami, zegar- ,

paschał -1, maszynka do opłatków-1, maszynka do wycinania komunii-1, lichtarze potrójne- 2, kolumny pod

kwiaty- 2. […]

17. 08.1948 - I wizytacja parafii Klucze przez ks. Bp. Czesław Kaczmarka.

3. 02. 1948 - Pismo Rady Parafialnej do Kurii: …W tym roku planujemy wykonać boczne ołtarze wg

jednego z architektów warszawskich proponuje: Mensa wysunięta, po bokach jej bloki w

postaci słupów, w głębi cokół na których umieszczone są postacie główne:1/Chrystus na

krzyżu, Matka Boska, św. Jan. 2/św. Teresa. Postacie główne wykonane będą w rzeźbie pełnej. Natomiast

postacie drugoplanowe (aniołowie, zakonnice) wykonane będą w płaskorzeźbie na ścianie. Technika

wykonania: sposobem narzutowym nakładana masa sztucznego kamienia na podkładzie betonowym

uzbrojonym w żelazie. Kolor proponuje jasny.

7. 03. 1948 - 11.03.1948 Rekolekcje parafialne prowadzą misjonarze

3. 11. 1948 - Portatyle (boczne ołtarze w formie obrazów) są konserwowane.

12. 1948 - Preliminarz budżetowy za 1948 rok sporządzony przez radą parafialną na mocy uchwały z

3. 01. 1948 Wpływy 477 tyś zł w tym z : tace i skarbony- 135 tyś, ofiary na intencje- 230 tyś,

opłaty za cmentarz- 5,5 tyś. imprezy i kwesty uliczne 10 tyś, loterie fantowe- 30 tyś,

przedstawienia- 20 tyś. […] Wydatki: materiały budowlane- 200 tyś, wynagrodzenia

robotników- 110 tyś, Wydatki liturgiczne 36 tyś, Podatki i ubezpieczenia 13 tyś, świadczenia

diecezjalne- 25 tyś, Opał, światło telefon- 6 tyś. Komorne za mieszkanie księdza 24 tyś.[…]

23. 08. 1949 - Ks. Stefan Misterek mianowany proboszczem w Piekoszowie i jednocześnie dziekanem.

27. 09. 1949 - Ks. Zbigniew Piotrowski (1.05.1917- 24.04.1988) zostaje proboszczem w Kluczach.

Wyświecony 26.04.1942 r. Wikary w Chęcinach (od 3.06.1942), Pilicy(od 17.03.1948).

Z Klucz zostaje przeniesiony do parafii Kije (od 16.04 1969) r. i Antolka- Czesławów

(od 19.07.1982) Po pogrzebie 27. 04. 1988 r. spoczął na kluczewskim cmentarzu.

23. 10. 1949 - 30.10.1949 Pierwsze Misje Św. Prowadzili OO Zakrzewski i Małysiak- misjonarze z Krakowa.

1. 01. 1950 - Utworzenie Gminy Klucze- powstanie Gminnej Rady Narodowej. Pierwszym

przewodniczącym GRN zostaje Antoni Woźniczko. Do tej pory Klucze należały do Gminy

Bolesław.

22. 03. 1950 - Uroczyste wprowadzenie do kościoła kopii Cudownego Obrazu NMP Nieustającej Pomocy.

1. 01. 1952 - Msza Prymicyjna ks. Waleriana Wojarskiego (10.02.1923- 8.01.2008)- pierwszego księdza z

Klucz. Wyświęcony 23.12.1951 r. z rąk Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Proboszcz w

Leszczyńcu k/ Kamiennej Góry i Witków Śląski k/ Wałbrzycha. Powraca do Klucz w 1994 r.

pomagając ks. prob. Stanisławowi Pułce. Od 2004 w Domu Seniora w Legnicy. Spoczywa w

Kluczach.

26. 02. 1953 - 28.02.1953 Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez Redemptorystów z Pilicy

27. 09. 1954 -Korekta planów budowy plebani przy kościele w Kluczach przez ks. Z. Piotrowskiego.

15. 10. 1955 - Bierzmowanie 390 osób. Kazanie wygłosił alumn Jerzy Król.

16. 10. 1955 - Poświęcenie plebanii przez Ks. Infułata Zygmunta Pilcha- prorektora apostolskiego ministra.

Sakrament bierzmowania Kazanie wygłosił diakon Wł. Łydka.

1956 - Sprawozdanie za 1956 r. z 25.04.1957 r. Kościół pokryty blachą ocynkowaną, są trzy ołtarze

stałe, pow. 232 m2

. Parafia 2200, rodzin 216., Statystyki od 1942 r.(Urodziny, śluby, chrzty,

zgony) Organisty brak, w niedzielę i święta gra urzędnik z fabryki Henryk Leśniak., grabarz

Piotr Kamionka.. Od trzech lat jest chórek dziecięcy, dzieci do komunii- 81.

29. 09. 1956 - 1957 „Wypadki Bolesławskie”- konflikt z kościołem polsko- katolickim.

1957 - Grodzenie cmentarza.

24. 03. 1957 - 27.03.1957 Rekolekcje przeprowadzone przez oo Jezuitów z Krakowa.

18. 05. 1957 - Druga wizytacja Ks. Bp. Czesława Kaczmarka.

14. 02. 1958 - Decyzja- pozwolenie na odprawianie jednej mszy w Jaroszowcu- kaplicy a drugiej w

Sanatorium- kaplicy przez księdza kapelana sanatorium- ks. Stanisława Pułkę.

20. 04. 1958 - do 27.04.1958 Misje prowadzili Jezuici, poświęcenie krzyża misyjnego.

1958 - Wylano posadzkę w kościele.

12. 10. 1958 - Konsekracja dzwonów (Józef i Maria) przez ks. bp. Czesława Kaczmarka....Ks. Bp. dziękując

wszystkim za liczne okazywanie przywiązania do Kościoła Świętego, wskazując piękny widok

pobliskiego kościoła w Bolesławiu powiedział: -… Oto świątynia, którą hodurowcy skradli

Kościołowi Katolickiemu, łamiąc jawnie zasady prawa.... (Franciszek Hodura- założyciel

kościoła Polsko- Katolickiego w Polsce)

02. 1961 - Wikariuszem w parafii Klucze zostaje Ks. Stanisław Pułka (13.10.1930 - 6.05.2013).

zamieszkujący w Zalesiu (Golczowskim), kapelan w Sanatorium od 1957 r. ,w 1969 r. zostaje

proboszczem parafii Klucze do 2006 r. Pochowany w Gołczy.

19. 02. 1961 - Poświęcenie nowego tabernakulum w kaplicy w Jaroszowcu przez ks. Dziek. Andrzeja

Marchewkę, w obecności ks. proboszcza Zbigniewa Piotrowskiego i ks. wikarego i kapelana w

Rabsztynie- Stanisława Pułki i licznie zgromadzonych wiernych.

9. 06. 1962 - Wizytacja Ks. Bp. Dr. Jana Jaroszewicza.. bierzmowanie 286 osób w Kluczach i 65 dzieci w

Jaroszowcu. W kościele w Kluczach erygowaliśmy kanonicznie Drogę Krzyżową .

Ołtarze w kościele wykonany z lastryku, posiadają portatyle. Należy zrobić stałe ołtarze bo kościół wymaga

konsekracji. Podczas mszy wierni śpiewają pieśni dawne, co jest nie zgodne z obecnymi przepisami

zatwierdzonymi przez II Synod Diecjalny. Młodzież ze Szkoły Papierniczej mieszkająca w internacie nie może

wychodzić na religie i na Msze św. (ok. 70 osób). W Jaroszowcu religii uczy ks. St. Pułka w kaplicy i w

Bogucinie.

23. 02. 1963 - Dekret Ks. Bp. Cz. Kaczmarka zezwalający prowadzenia ksiąg parafialnych, posiadania

chrzcielnicy przez rektora kaplicy w Jaroszowcu, którym każdorazowo jest wikariusz parafii

Klucze. Zezwala się również rektorowi kaplicy […] udzielania, chrztów, ślubów chociażby

nowożeńcy nie należeli do parafii Klucze. […] , bierzmowania, odprawiania pogrzebów[…] a w sprawach

wątpliwych rektor kaplicy porozumie się z proboszczem. Podpisano: Cz. Kaczmarek- bp kielecki i Henryk

Peszko- kanclerz.

04.1963 - 07.1963- Malowanie kościoła. Wizytacja dziekana Diecezjalnej Komisji Budowlanej.

25. 08. 1965 - Kard. Stefan Wyszyński apelował o maksymalną frekwencję kobiet w ich pielgrzymce w

dniu 25- 26.VIII.1965 r. na Jasną Górę. W tym dniach pociągami i PKS-m przybyło około

574 pielgrzymki, grupy i delegacje kobiet z różnych stron kraju. Źródła MO oceniały, że

przybyło wtedy 100 tys. pątników, w tym 90% kobiet. Również i z naszej parafii była grupa

pielgrzymkowa, a dowodem tego jest obraz MB Częstochowskiej podpisany przez

kardynała St. Wyszyńskiego, wiszący na lewym filarze w naszym kościele.

25. 09. 1965 - Ks. Stefan Misterek mianowany Prałatem.

27. 06. 1966 - J.E.Ks.Bp.Dr Jan Jaroszewicz konsekruje kościół i poświęca tabernakulum.

Parafian jest 2400, rodzin katolickich 642. Jehowy- 9 rodzin (24 osoby), bezwyznaniowych 10

rodzin- 36 osób. Kościół 232 m2

powierzchni, ołtarz stały, konsekrowany. Dwa boczne ołtarze z

masy cementowej, pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Św. Teresy- w obu portatyle (ołtarze

tablicowe). Tabernakulum nowe- pancerne, ogniotrwałe, zamknięte. Tron wystawienia wynoszony na ołtarz,

krzyże ołtarzowe metalowe, chrzcielnica z blachy w kształcie kielicha. Chór murowany, zamiast organów

fisharmonia. Feretrony (przenośne obrazy) trzy w dobrym stanie. Chorągwie cztery i dwa sztandary, 14

klęczników dębowych z kratkami do spowiedzi. Dwa stałe konfesjonały w przygotowaniu. Ławek dużo, ale o

charakterze tymczasowym. Baldachy dwa. W zakrystii stara szafa dębowa mieszcząca potrzebne rzeczy. Plac

na którym stoi kościół i plebania liczy 10950 m 2

, pole orne- 6 ha 7188 m2

. (dzierżawione). Cmentarz

ogrodzenie ażurowo- betonowe. Punkt katechetyczny: w lecie w kościele, zimą na plebani. Kancelaria w

mieszkaniu proboszcza. Ofiarność mała, zadłużenia nie ma.

W kościele zachodzą zmiany. Dzieci uczą się odpowiedzi polskich i łacińskich. Chór parafialny

nie istnieje. Organisty brak. Śpiew ludowy został praktycznie usunięty ze mszy św., a ze to dorobek wieków i o

dużej wartości to bardzo szkoda. Religii uczy ks. proboszcz- 18 godz./ tyg. i siostra 10 g./t. Dzieci chodzi 450.

Siostry zakonne „Jadwiżanki” dojeżdżają dwa razy w tygodniu z Chechła, gdzie mają swoją siedzibę. a często i

w niedzielę.

4. 03. 1967 - do 7.03.1967 r. Rekolekcje, prowadził redemptorysta z Krakowa jako przygotowanie do misji

które planuje się w 1968 r.

1967 -Wizytacja biskupa- bierzmowanie 200 osób.

1968 - Misje parafialne- prowadzili OO Redemptoryści.

19. 06. 1968 - Pierwsza Komunia Święta dla dzieci z rocznika 1959.

24. 04. 1969 - Ks. Zbigniew Piotrowski zostaje przeniesiony do parafii Kije. Proboszczem zostaje

dotychczasowy wikary, kapelan kaplicy w Jaroszowcu i Sanatorium- ks. Stanisław Pułka.

1971- Zainstalowano głośniki i małe organy w bocznej nawie. Przebudowa ogrodzenia cmentarza na-

z białej cegły. Plebania wyremontowana w ubiegłym roku

.

20. 05. 1971 - Wizytacja kanonicza biskupa- sufragana kieleckiego dr Edwarda Materskiego-,

bierzmowanie 200 dzieci. Religii uczy ks. prob. i siostra zakonna. Władze ZSZ na Papierni i

internatu utrudniają młodzieży dostęp do kościoła i nauki religii. [...].

1973 - Budowa salki katechetycznej obok kościoła, gdzie uczono religii i spotykała się młodzież

starsza, ucząca się poza Kluczami.

22. 04. 1973 - Umiera Ks. Stefan Misterek w Wielką Niedzielę Pogrzeb 25.04.1973 w Prandocinie,

pochowany w rodzinnych Bystrzejowicach pow. Lublin.

12. 07. 1973 - Założenie księgi wieczystej na nieruchomości gdzie znajduje się kaplica w Jaroszowcu.

Wniosek złożył ks. Marian Gołąbek.

12. 10. 1973 - Nawiedzenie Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

22. 02. 1976 - Ks. Stanisław Fert, rektorem kaplicy w Jaroszowcu.

18. 09. 1976 - Wizytacja kanonicza, poprzednia w 1971 r. Bierzmowanie- 184 osoby.

10. 05. 1977 - Wniosek do Urz. Wojew. w Katowicach o utworzenie nowej- odrębnej parafii w Jaroszowcu.

08. 12. 1977 - Prośba ks. Stanisława Ferta do Kurii w Kielcach o wpisanie do planów budowy Kurii,

budowę kościoła w Jaroszowcu

19. 09. 1978 - Bp Jan Jaroszewicz wydał dekret erygujący parafię Jaroszowiec pw. Matki Bożej

Wspomożenia Wiernych. Obejmuje wsie- Jaroszowiec, Bogucin, Pazurek i Zalesie.

16. 10. 1978 – WYBÓR KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA- przyjmuje imię

JAN PAWEŁ II.

2. 06. 1979 – Pierwsza pielgrzymka Papieża- Polaka do Polski. Samolot z Janem Pawłem II na pokładzie

wylądował na lotnisku Okęcie. Oficjalne powitanie, wizyta w katedrze, a następnie w

Belwederze u szefa partii Edwarda Gierka. Po południu Msza św. Na Placu Zwycięstwa. Tam to

wypowiedział pamiętne słowa: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież.

Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami

wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

22. 08. 1979 - Ewa Adamuszek wstępuje do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w KatowicachBogucicach, decyzją przełożonych zakonnych otrzymuje imię zakonne – s. Rafaela . Jej

patronem jest św. Rafał Archanioł. Jego imię oznacza: ,, Bóg uzdrawia”. Jest patronem lekarzy,

pielgrzymów i podróżujących.

1980 - Założono chór parafialny, śpiew prowadzi siostra zakonna Angelina.

1981 - Bierzmowanie 230 osób. ( sprawozdanie za lata 1976- 81)

13. 05. 1981- Na audiencji generalnej, na placu św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II został

postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Ağcę w brzuch i rękę. Jan Paweł II

spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. 13 maja miało miejsce pierwsze objawienie Matki

Bożej w Fatimie w roku 1917. Rok po zamachu papież udał się do Fatimy w swą 11 podróż

apostolską, Wyjęty podczas operacji pocisk z pistoletu Mehmeta Ali Ağcy został przekazany

jako wotum, a następnie umieszczono go wewnątrz korony figury Matki Bożej Fatimskiej.

Wtedy to- 13 maja 1982, podczas nabożeństwa, niezrównoważony mężczyzna Juan María

Fernándezy Krohn lekko ugodził papieża nożem. Ochrona szybko obezwładniła napastnika,

a papież dokończył nabożeństwo pomimo krwawienia.

7. 06. 1981 - Antoni Czerwiński (4.04.1956- 30.09.2012) został wyświęcony przez ks.bp. Stanisława

Szymeckiego. Msza prymicyjna w Kluczach

15. 08. 1981 - Ewa Adamuszek- s.Rafaela, jako pierwsza parafianka złożyła śluby zakonne w zgromadzeniu

sióstr św. Jadwigi w Katowicach – Bogucicach.

13. 12. 1981 – Wprowadzenie STANU WOJENNEGO. Trwał 589 dni. Zniesiony 22 lipca 1983 r.

Aresztowano większość działaczy NSZZ „Solidarność”.

1. 06. 1982 - Naczelnikiem Gminy Klucze zostaje Małgorzata Węgrzyn z Klucz (do 12.VI.1990 r.)

a następnie Wójt Gminy Klucze do 13.12.2010 r. Węgrzyn Małgorzata – mając 37 lat zostaje

naczelnikiem i zastępuje na tym stanowisku Bogusława Starostę, który był naczelnikiem od

04.12.1978 – 31.05.1982 r. Na stanowisku pozostaje dotychczasowy Przewodniczący GRNStanisław Wiśniewski.

1983 - Wizytacja Dziekańska ks. Lucjana Czechowskiego z Olkusza. W kościele widoczne szkody

górnicze. Plebania na nowo otynkowana. Punkt katechetyczny w stanie dobrym. Parafian 3780.

Msze: 800, 1000, 1100, 1200, 1600

. Ostatnie Misje w 1983 r. Religi uczy proboszcz 12 h, prefekt

Zdzisław Skrobol- 20 h, dwie siostry zakonne- 20.

16. 06. 1983 – Druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II. Cel pielgrzymki: Być ze swymi rodakami podczas

trwającego stanu wojennego. Jubileusz 600-lecia obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej

na Jasnej Górze. Beatyfikacja o. Rafała Kalinowskiego, br. Alberta Chmielowskiego, Urszuli

Ledóchowskiej. Hasło drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny: Pokój Tobie, Ojczyzno

moja. Trwał jeszcze w Polsce stan wojenny.

22. 07. 1983 – Zniesienie STANU WOJENNEGO. Trwał 589 dni.

2. 07. 1984 – Rozpoczęcie budowy kościoła w Jaroszowcu.

26. 07. 1985 – Proboszczem w kościele św. Andrzeja w Olkuszu zostaje ks. Stefan Rogula.

12. 05. 1986 – Umiera Ks. Marcin Dubiel, jako wikary dojeżdżał z Olkusza do Klucz uczyć religii w Szkole

Podstawowej w latach 1931-33. Ks. Marcin Dubiel. Ur. 30. 10. 1900 w Biechowie (Wójcza),

Święcenia kapłańskie – 17. 06. 1928 Kielce, Wikariusz: Słaboszów 1928 – 1929, Ogrodzieniec

1929 – 1930, Sławków i Olkusz 1930 – 1933, Przeginia 1933 – 1934, Proboszcz: Poręba

Dzierżna 1934 – 1959, Cieślin 1959 – 1977, Emeryt od 1977, Kanonik honorowy Kapituły

Wiślickiej, zmarł – 12. 05. 1986, pochowany w Cieślinie. Miał 86 lat.

16.08.1986 – Siostra Rafaela (Ewa Adamuszek) ze Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach składa

śluby wieczyste.

8. 06 .1987 – 14.06.87 III Pielgrzyma Jana Pawła II do Polski. Odwiedził: Warszawa, Lublin, Tarnów,

Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź. Na Zameku Królewskim odbyło się

potkanie z przedstawicielami władz PRL. Przemówienie Przewodniczącego Rady Państwa PRL

gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Przemówienie Jana Pawła II: … Jeśli chcecie zachować pokój,

pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z

samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby (...). Pamiętajcie o jego godności, w której muszą

się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności. (...) Wszelkie naruszenie i

nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju.

24. 04. 1988 – Zmarł Ks. Zbigniew Piotrowski. Ur. 1. 05. 1917 w miejscowości Tapa (Estonia), Święcenia

kapłańskie – 26. 04. 1942 Kielce, Wikariusz: Chęciny 1942 – 1948, Pilica 1948 – 1949,

Proboszcz: Klucze 1949 – 1969, Kije 1969 – 1982, Antolka-Czesławów 1982 – 1988, Kanonik

Honorowy Kapituły Kieleckiej. Zmarł 24. 04. 1988, pochowany w Kluczach obok matki. Miał

71 lat.

18. 05. 1990 – o godz. 15.15 po raz ostatni zadzwonił dzwonek w starej Szkole Podstawowej w Kluczach przy

ul. Bolesławskiej, wybudowanej staraniem Jana Mojseja i wielkim zaangażowaniu

mieszkańców Klucz. Był to tzw. DOM LUDOWY, gdzie na piętrze była świetlica ze sceną,

a schody były na zewnątrz. Funkcjonowała 60 lat. Została poświęcona przez ks. Pawła Frelka

1. 12.1929 r.

12. 06. 1990 r. Wójtem Gminy Klucze została jej dotychczasowa Naczelnik- Małgorzata Węgrzyn

(do 13.12.2010 r.)

1. 09. 1990 – Religia wraca do szkół. Premier Tadeusz Mazowiecki ( premier 1989-91) wprowadził religię do

szkół instrukcją ministra edukacji, która weszła w życie 3 sierpnia 1990 roku. Zaprzestano jej

uczyć w szkołach w 1961 r.

9. 05. 1991 – 24.05.91. Wystawa malarstwa Ks. Marcina Dubiela w 5 rocznicę śmierci. Zwiedzili wystawę

Pani Wójt- Małgorzata Węgrzyn, ks. Stanisław Pułka, kapela JASIE, Wacław Rożniatowski,

a 24 maja ks. bp Piotr Skucha ( Ks. M. Dubiel ur. 30.X.1900 r.- zmarł w „odpust” parafialny w

Cieślinie-11.05.1986.)

1.06. 1991 – 9.06.91- IV Pielgrzyma Jana Pawła II do Polski. Papież odwiedził Koszalin, Rzeszów,

Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock i

Warszawę. Za dwa miesiące przyjechał ponownie na Światowe Dni Młodzieży do

Częstochowy.

25. 03. 1992 – Nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce - Olkusz zostaje przyłączony do nowej

Diecezji Sosnowieckiej. Pierwszym biskupem zostaje Adam Śmigielski (ur. 24.12.1933)

30 maja 1992 roku przyjął sakrę biskupią w katedrze sosnowieckiej pw. Wniebowzięcia NMP z

rąk kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Uroczysty ingres do katedry i uroczyste objęcie

diecezji nastąpiło również 30 maja 1992 roku.

12. 1993 - Ukazuje się AVE – lokalny miesięcznik Katolicki dekanatu jaroszowieckiego. cena 3 000 zł.

Red. Naczelnym jest Monika Michalczyk, red. działu- Magda Romańczyk, Konrad Lisowski

Grzegorz Turski, asystent kościelny- ks. Wiesław Żmija.

28. 05. 1994 - I Diecezjalny Finał Turnieju Tenisa Stołowego o puchar bp Adama Śmigielskiego.

21. 05. 1995 – Poświęcenie kościoła w Jaroszowcu przez Bp. Adama Śmigielskiego i bp. Mieczysława

Jaworskiego.

22. 05. 1995 – V Pielgrzyma Jana Pawła II do Polski i Czech. Papież odwiedził wówczas Skoczów, BielskoBiałą i Żywiec. Pielgrzymka ta była krótka i trwała tylko 10 godzin.

24. 05. 1996 – Jaroszowiecki kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium.

2. 06. 1996 – III Finał Piłkarskich Szóstek Liturgicznej Służby Ołtarza na stadionie GLKS „Przemsza Klucze”

w Kluczach.

15. 06. 1996 – do 23.06.1996- Misje św. w parafii prowadzili o. Redemptoryści (Adam i Grzegorz) z

Krakowa. 22 czerwca ks. bp. Adam Śmigielski udzielił sakramentu BIERZMOWANIA, a w

ostatnim dniu misyjnym odbyła się procesja z nowym KRZYŻEM MISYJNYM, który dźwigało

kilkunastu mężczyzn, a wśród nich dla Pana Józefa Sapińskiego było to już drugie dźwiganie.

30. 06. 1996 – Wizyta Kanonicza ks.bp. Adama Śmigielskiego w Chechle, gdzie od 1991 r. proboszczem jest

ks. Marek Szeląg. Uroczystą mszą św. swym śpiewem ubarwił 4 głosowy- 30 osobowy CHÓR

PARAFIALNY.

12. 10. 1996 – 13.10.Wizyta kanonicza Ks. Bp. Adama Śmigielskiego w Parafii Klucze. W pierwszym dniu

spotkał się z nauczycielami i Komisją ds. Rodziny, a nazajutrz poświęcił nowe ogrodzenie

cmentarza i uczestnicząc we wszystkich mszach św. pobłogosławił chorym i zdrowym

dzieciom.

19. 12. 1996 – Gminne Spotkanie Opłatkowe w Auli SP w Kluczach . Obecni byli ks.bp. Adam Śmigielski,

Wójt Małgorzata Węgrzyn i podopieczni OPS, oraz zaproszeni mieszkańcy Gminy Klucze.

23. 12. 1996 – W kościele w Kluczach obchodzono uroczyście Jubileusz 45 lat święceń kapłańskich ks. seniora

Waleriana Wojarskiego , który przybył do Klucz w 1928 r. w 1951 r. otrzymał świecenia

kapłańskie z rąk Prymasa – abp Stefana Wyszyńskiego. 4 lata wikary, 39- proboszczem. W 1994

przeszedł na emeryturę.

1997 – Grodzenie nowej części cmentarza i położono kostkę w starej części.

25. 03. 1997 - Dekret biskupa sosnowieckiego erygujący Kapitułę Olkusko - Pilicką, a kościół św. Andrzeja

Apostoła otrzymuje tytuł kolegiaty olkuskiej.

31. 05. 1997 – 10.06.97. VI Pielgrzyma Jana Pawła II do Polski. W czasie tych 11 dni papież odwiedził :

Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane,

Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków.

22. 05. 1999 – Święcenia kapłańskie ks. Marka Miszczynskiego przez ks.bp. Stanisława Padewskiego

z Lwowa 1995-98, bp diecezji Charkowa- Zaporoża 1998-2002. zmarł 29.01.2017 r. w

Sędziszowie Małopolskim.

30. 05. 1999 – Msza prymicyjna o. Marka Miszczyńskiego w kościele w Kluczach. Brat Marek- kapłan

krakowskiego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów.

5. 06. 1999 – 17.06.99. VII Pielgrzymka Jana Pawła kraju. II do Polski. Odwiedził wtedy: Gdańsk, Sopot,

Pelplin, Elbląg, Licheń Stary, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa,

Sandomierz, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice,

Częstochowa. Była to najdłużej trwająca pielgrzymka Jana Pawła II do ojczystego Spotkał się

wówczas z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i posłami w Sejmie RP.

14. 06. 1999 – Samorządowcy z Gminy Klucze uczestniczyli w spotkaniu z JP II w Sosnowcu. W spotkaniu

uczestniczyli też wszyscy księża naszego dekanatu, a Pani Wójt- Małgorzata Węgrzyn

miała możliwość pożegnania Ojca św. na lotnisku przed odlotem do Krakowa.

18. 12. 1999 - Wigilia i Jasełka z ks. bp. Adamem Śmigielskim dla samotnych z terenu Gminy Klucze.

19. 08. 2001- W Jaroszowcu odbyły się Dożynki Diecezji Sosnowiec. Mszę św. Odprawił bp Adam

Śmigielski. Starostami dożynek byli: Lucyna Probierz z Bogucina Dużego i Piotr Szreniawa

z Kwaśniowa Górnego, a wieczorem zabawa przy śpiewach i muzyce m.in. Kapeli JASIE.

6. 08. 2002 – 19.08.02. VIII i ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Papież odwiedził Kraków,

Skawinę i Kalwarię Zebrzydowską. Głównym celem tej czterodniowej wizyty było

poświęcenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w którym

spoczywają prochy Faustyny Kowalskiej.(wik)

21. 09. 2002 - Finał Turnieju Ministrantów w Piłce Nożnej. Przy pięknej pogodzie impreza zgromadziła wielu

kibiców, a wśród nich Wójta Gminy Klucze- Małgorzatę Węgrzyn i ks.bp Adam Śmigielski i

ks. dziekan Stanisław Fert, ks. Marek Szeląg.

22. 12. 2002 - Małopolskie Spotkania Opłatkowe w Teatrze im. J.Słowackiego w Krakowie.. Byli obecni m.in.

Kard. Franciszek Macharski, Janusz Sepioł- Marszałek województwa, Anna Dymna i Wójt

Gminy Klucze- M. Wegrzyn i red. EK Halina Ładoń. Również w Kluczach przy wigilijnym stole

zasiadło ok. 400 osób wspólnie z ks.bp. Adamem Śmigielskim.

2003 – HONOROWY OBYWATEL GMINY KLUCZE- ks. bp Adam Śmigielski Pierwszy ordynariusz

Diecezji Sosnowiec. Tytuł odebrał w „wigilię dla samotnych” w których uczestniczył zawsze

od 12 lat. .

19. 09. 2004 - Złożono relikwię Joanny Beretty Molla w sanktuarium w Jaroszowcu.

2. 04. 2005 – Zmarł Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła) (ur. 18.05. 1920 w Wadowicach). Biskup

pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski

(1964–1978), kardynał(1967–1978), zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu

Polski (1969–1978), 264 papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego (16.X. 1978– 2.04. 2005)

8. 04. 2005- Masza żałobna na stadionie w Kluczach po śmierci Karola Wojtyły- papieża-Jana Pawła II.

odprawiali : Ks. Stanisław Pułka, Ks. Stefan Walusiński w Rodak i dziekan Stanisław Fert z

Jaroszowca.

05.2005 – 50 LAT KAPŁŃSTWA ks. Stanisława Pułki. 5.03.1955- przyjął święcenia diakonatu.

8.03.1955- przyjął święcenia prezbiteriatu. 1955- 57 – Wikariusz parafii Narodzenia NMP

w Chechle. (nominacja 30 12.1957 na kapelana do Rabsztyna (od 1965 r. Jaroszowiec).

1957- 61– Kapelan w sanatorium dla dzieci w Rabsztynie k/ Olkusza. 1961- 69 – Wikariusz

parafii Klucze. 1969- 2006 – Proboszcz parafii Klucze. (od 04.1969)

16. 09. 2005 – Nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kluczach imienia- JANA PAWŁA II.

Poświęcenia dokonał ks.bp Adam Śmigielski.(EK.10/05) Na tę okoliczność pani Magda Nowaknauczyciel SP Klucze, reżyser wielu projektów artystycznych napisała Hymn Szkoły. Uczą się

jego pierwszoklasiści i jest śpiewany na oficjalnych uroczystościach szkolnych.

05. 2006 – Odsłonięcie pomnika Papieża JP II w Jaroszowcu w 10 rocznicę powstania Sanktuarium.

07. 2006- Dostaje nominację na proboszcza w Kluczach ks. Andrzej Ciszewski- 1981 r.- święcenia

kapłańskie, Wikary- 1981 w Daleszycach (5 lat), 1986 Koniecpol, 1987 Imbramowice

(Norbertanki) - Busko Zdrój - Dzieżgów - Pińczów – Janina. Proboszcz od 1991 –Ulina, 1993,

Ulina + Mostek (13 lat), 2006-2014 w Kluczach, od 1. 07. 2014- w Sarnowie.

2008 - Siostra Rafaela (Ewa Adamuszek) ze Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach

zostaje wybrana przez Kapitułę Prowincjalną na Przełożoną Prowincjalną Prowincji

Katowickiej Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. (3 kadencje – 12 lat.)

7. 10. 2008 – Ks.bp Adam Śmigielski zmarł, (ur. 24.12.1933 w Przemyślu) Honorowy Obywatel Gminy

Klucze z 2003 r. Pierwszy biskup Diecezji Sosnowieckiej (od 1992 r) Co roku bywał obecny na

Wigilii dla samotnych w auli SP Klucze, sam był obecny na nadaniu jej imienia- JP II.

14. 10. 2007 – Uroczyste otwarcie i poświecenie w Trzebini Szlaku Maryjnego na którym znajduje się

Sanktuarium NMP Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu.

4. 02. 2009 - Nowym biskupem Diecezji Sosnowiec zostaje ks.dr Grzegorz Kaszak. Pochodzi z Archidiecezji

Szczecińsko-Kamieńskiej. W 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa

diecezjalnego - Kazimierza Majdańskiego - w Bazylice Katedralnej św. Jakuba w Szczecinie.

W 1990 roku rozpoczął w Rzymie studia doktoranckie z teologii moralnej na prowadzonym

przez Opus Dei Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Doktorat obronił w roku 1998,

a w latach 1992-2002 pracował w Papieskiej Radzie ds. Rodziny. Następnie powierzono mu

funkcję Rektora Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie. Jesienią 2007 roku został

mianowany przez Papieża Benedykta XVI sekretarzem Papieskiej Rady ds. Rodziny. 4 lutego

2009 r. został ustanowiony Biskupem Sosnowieckim. 28 marca 2009 r. odbył ingres do Bazyliki

Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu i przyjął święcenia biskupie z rąk Prymasa

Polski, kard. Józefa Glempa oraz współkonsekratorów: kard. Stanisława Dziwisza i abp

. Stanisława Nowaka.

20. 12. 2009 - Wigilia dla 300 osób z ks.bp Piotrem Skuchą w SP im. Jana Pawła II w Kluczach.

2010 - proboszczem parafii św. Andrzeja w Olkuszu zostaje ks. Mieczysław Miarka.

9. 02. 2010 - W SP i Gimnazjum w Kluczach miało miejsce III Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół i

Placówek Oświatowo- Wychowawczych im. Jana Pawła II. w Polsce jest ich ponad 1500.

Idea ich połączenia w rodzinę pojawiła się w 1998 r. W spotkaniu uczestniczył też ks.bp

Grzegorz Kaszak, Pani Wójt- M.Węgrzyn, dyrektorzy- SP- M. Curyło i Gimn.- E.Jaworska,

zaproszeni goście.

10. 04. 2010 – KATASTROFA w SMOLEŃSKU. Ginie Prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią, oraz

wszyscy uczestnicy tego lotu- 92 osoby. Pilotem był kpt. pilot mgr inż. Arkadiusz Protasiuk,

który kiedyś mieszkał w Olkuszu i chodził tu do szkoły podstawowej. miał 36 lat.

22. 08. 2010 – DOŻYNI GMINNO- DIECEZJALNE na stadionie w Kluczach. Uroczystą Mszę św. odprawił

ks. bp Grzegorz Kaszak. Prawdziwe arcydzieła- wieńce dożynkowe pokazały wszystkie sołectwa

naszej gminy, oraz kilka z poza: Dąbrowy Górniczej, Łaz, Niegowonic, Ryczowa i Sułoszowej.

17. 09. 2010 – 105 LAT SP W KLUCZACH. Odsłonięcie tablicy . Obecny ks. bp Grzegorz Kaszak.

105 budek lęgowych na 105 lat szkoły

13. 12. 2010 - Ściążko Kazimierz z Klucz. Wójtem Gminy Klucze (do- 9.12.2014 r.) z-ca wójta- Ilona

Szczęch, Sekretarz- Daniel Hickiewicz.

17. 12. 2010 – OPŁATEK i JASEŁKA dla samotnych z udziałem nowych władz gminnych i

ks. bp. Grzegorza Kaszaka w auli SP Klucze.

1. 05. 2011 - Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II- Karola Wojtyły. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się

niemal zaraz po pogrzebie 8 kwietnia 2005 r.. i trwał 6 lat. 12 stycznia 2011 komisja

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za wstawiennictwem Jana Pawła II

mający polegać na uzdrowieniu francuskiej zakonnicy. 14 stycznia 2011 Papież Benedykt XVI

podpisał dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja 2011 beatyfikację papieża Jana Pawła II,

której dokonał osobiście w Watykanie na placu św. Piotra. Cztery dni po kanonizacji w

Kluczach zainaugurowano Festiwal Twórczości Religijnej dla szkół im. Jana Pawła II -

TOTUSTUUS- W dwóch kategoriach- muzycznej i teatralnej uczestniczyło 110 uczniów.

16. 12. 2011 – Wigilia dla samotnych w SP Klucze z udziałem ks. bp. Grzegorza Kaszaka i posłanki PO Lidii

Gądek i wójta Kazimierza Ścieżko. W końcu listopada, jak co roku, zaproszono jubilatów na

Dzień Seniora w auli SP w Kluczach.

29. 01. 2012 – Koncert kolęd w DK „Papiernik”. Otworzył go występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia

Kluczewska pod kier. solistki zespoły Śląsk Moniki Korpusik. Wystąpił też nowy zespół

Zdzisława Duszy- PROGRES w składzie: Justyna Gomułka -Błaszczyk, Agnieszka Matysek,

Karolina Kolacha i Sylwia Pilarczyk. Były też OGNIKI i dziecięcy zespół RAZ-DWA-TRZY.

Zespół GOK- MEDIUM z Sebastianem Błaszczykiem. Wystąpił też nowo powstały zespół z

Rodak - ROCZACZANIE.

2. 09. 2012 - I Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela - „Cieślin 2012″. Patronat honorowy nad tą imprezę

objęli: Biskup Diecezji Sosnowieckiej ks. Grzegorz Kaszak, Wójt Gminy Klucze- Kazimierz

Ściążko. W plenerze wzięło udział 13 artystów, a wśród nich Mariusz Połeć pochodzący z

Cięślina. Komisarzem pleneru i koordynatorem całego przedsięwzięcia był Jarosław Banyś,

mieszkaniec Kolbarku i jednocześnie reprezentant Galerii „Miriam”. Inicjatorem takiej formy

upamiętnienia osoby byłego proboszcza Cieslina, a zarazem malarza, był ówczesny ks. prob.

Leszek Kapela.

6. 05. 2013 - W wieku 82 lat umiera Ks. Stanisław Pułka.- proboszcz Parafii NMP Nieustającej pomocy

w Kluczach. (ur. 13. 10. 1930 r w Wielkanocy parafia Gołcza.) Pochowany w Gołczy w

rodzinnym grobowcu.

27. 04. 2014 – WATYKAN- Papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła) kanonizowany.

31. 05. 2014 – I Rajd Rowerowy im. JP II po parafiach Gminy Klucze. Taka inicjatywa pojawiła się wśród

dotychczasowych uczestników Biegu- Sztafety Papieskiej, po parafiach Gminy Klucze, jakie

odbywał się od 2011 r. Udział w rajdzie rowerowym wzięło 20 kolarzy.

1. 07. 2014 – Administratorem Parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach zostaje ks. Marek Łabuda

dotychczasowy proboszcz w Ryczowie. Ks. Marek Łabuda urodził się w 1962 roku, święcenia

kapłańskie przyjął w roku 1987. Od 1.01.2015r. Ks. Marek Łabuda dostaje nominację na

Proboszcza Parafii w Kluczach.

9. 12. 2014 - Bień Norbert z Kolbarku– Wójt Gminy Klucze. Dyrektor szkoły podst. w KwaśniowieGórnym.

30. XI . 2014 r. wygrywa II turę wyborów, 9 XII zaprzysiężony, bez zastępcyrządzi z sekretarzem z poprzedniej kadencji- Daniel Hickiewicz.

2015 - Oleksy Aneta - sołtysem w Kluczach..

19. 03. 2015 – W parafii powstał KRĄG BIBLIJNY zrzeszający kilkanaście osób. Pierwsze spotkania

odbywały się na plebanii. Po adaptacji własnymi siłami dawnej salki katechetycznej, tam

to znalazło się miejsce na spotkania i rozważania Słowa Bożego. Opiekę kapłańska pełnią

księża wikariusze.

23. 08. 2015 – Dożynki Diecezjalno- Powiatowo- Gminne w Bydlinie. Mszę św. odprawił ks.bp Grzegorz

Kaszak. Bydlin odwiedzili parlamentarzyści- Jarosław Gowin, Lidia Gądek i Jacek Osuch.

Sołtysem roku została Barbara Wojnar z Rodak.

18.10. 2015 – Ukazał się pierwszy numer gazetki – „Z Kluczewskiego Wzgórza”- wydawana przez Krąg

Biblijny działający przy Parafii Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kluczach.

Głównym celem wydawanej gazetki jest głoszenie Dobrej Nowiny i dotarcie z nią do starszej

rzeszy parafian.

25. 03. 2016 – Droga Krzyżowa w Wielki Piątek przeszła po raz pierwszy ulicami Klucz. Zgromadzeni

wierni (ok. 300 osób) rozpoczęli procesję z osiedla , by ją zakończyć na wzgórzu Czubatka,

która stała się w ten dzień naszą kluczewską Golgotą.

28 .05. 2016 – III Rajd Rowerowy ku czci św. Jana Pawła II po parafiach Gminy Klucze. Na trasę wyruszyło

27 rowerzystów z błogosławieństwem ks. Marka Łabudy- proboszcza parafii Klucze.

21. 07. 2016 – ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY- wzgórze Dąbrówka- Chechło. Zawitali do nas pielgrzymki

z różnych krajów. Na scenie występowali m.in.: zespół „Grajmy z pokusą”, Chrześcijański

zespół rockowy- „La Pallotina”, zespół- „Raz, Dwa, Trzy”, a o 22.30 - Apel Jasnogórski.

25 lipca goście pojechali do Krakowa na spotkanie z Papieżem. Organizacyjnie nad wszystkim

czuwał ks. Jarosław Kwiecień- proboszcz z Rodak.

6. 01. 2017 – TRZEJ KRÓLOWIE w Kluczach. Korowód, choć skromny w ilości uczestników, to jednak

barwny w oprawie przeszedł ulicami Klucz do Kapliczki w Jaroszowcu. Była to spontaniczna

inicjatywa kilkunastu mieszkańców, która zaistniała dosłownie kilka dni wcześniej. Pierwszy

krok został zrobiony i jest szansa, by w przyszłym roku w orszaku wzięli udział wszyscy

mieszkańcy Klucz. Klucz.

9. 01.2017 – Rozpoczęto demontaż starego ołtarza głównego w kościele w Kluczach. Ołtarz zostanie

przebudowany i pomalowane prezbiterium, To początek prac związanych z kompleksowym

remontem kościoła. Zlecono też namalowania obrazu patronki parafii pracowni artystycznej

Państwa Stanisława i Zofii Wywioł z Witeradowa. Państwo Wywiołowie są absolwentami

Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Oni to ostatnio nadali piękno wnętrzu kościoła

Św. Maksymiliana w Olkuszu.

19. 02. 2017 - Decyzją księdza proboszcza Marka Łabudy została powołana Rada Parafialna (12 osób)

25. 03. 2017- Rozpoczęcie peregrynacji Figurki Matki Boskiej Fatimskiej w naszej parafii.

14. 04. 2017 – II Droga Krzyżowa w Wielki Piątek ulicami Klucz- spod Szkoły na Czubatkę.

3. 06. 2017 - IV rowerowy rajd im. JP II po parafiach Gminy Klucze. Uczestniczyło 38 kolarzy

w wieku od 8- 78 lat w tym ks. prob. Marek Łabuda, na dystansie 34 km. KluczeChechło- Rodaki- Kwaśniów- Cieślin- Bydlin- Jaroszowiec –Klucze.

1. 09. 2017 – Reforma oświaty, likwidacja gimnazjów, systematyczne przechodzenie na system

8- klasowy. Ostatni rocznik gimnazjalistów „wyjdzie” w czerwcu 2019r. Dyrektorem

Szkoły Podstawowej w Kluczach zostaje Marta Dziura.

4. 10. 2017 - Podczas wykonywania dalszych prac remontowych, podczas zbijania starego tynku z

podmurówki na lewej stronie prezbiterium odkryto wnękę specjalnie wymurowaną, a w niej znajdował się

kamienny sarkofag o wymiarach 40 x 40 , a w nim słoik z dociskiem i uszczelką gumową. Ku zaskoczeniu

kościelnego ( Tomsia Ryszard) i księdza ( Marek Łabuda)w środku znajdowały się gazety z dnia jego

wmurowania- z 19.09.1938 r., czyli dzień po uroczystości poświęcenia murów i wmurowania kamienia

węgielnego pod budowę kościoła. Były to : „Ilustrowany Kurier Codzienny-” nr 259 z poniedziałku 19

września 1938 r. i dodatek niedzielny do tego numeru- „Kurier Literacko- Naukowy” z tą samą datą. Był też

„Przewodnik po ziemi olkuskiej” z 1938 r. wydany nakładem Zarządu Obwodu Związku Harcerstwa Polskiego

w Olkuszu. Ale najcenniejszym znaleziskiem okazał się „Akt erekcyjny” spisany ręcznie z pieczęcią biskupa

kieleckiego Czesława Kaczmarka i podpisami biskupa, księży- Józefa Pawłowskiego, Zygmunta Pilcha, prałata

Piotra Mączki- dziekana olkuskiego, proboszcza Stefana Misterka i wielu innych, trudnych do

zidentyfikowania (nieczytelnych). Cała druga strona tego aktu jest pokryta podpisami parafian (ok. 100). Akt

ten spisany na grubym papierze, który wytrzymał próbę czasu i mimo, że zawilgocony, pismo wyraźne i

czytelne. Jest to bardzo cenny dla naszego Kościoła dokument, jak i pamiątka o tych co ten kościół budowali.

27.10. 2017 – Powstała KRONIKA Parafii Klucze pw NMP NP w formie albumu. Na 120 stronach udało się

zebrać 350 zdjęć. KRONIKA ta może być uzupełniana, ....” by szeregu następnych pokoleń

przypominały ojców wiarę i Ojczyzny dzieje stare”- jak napisano w ostatnim zdaniu, na

odnalezionym ostatnio „Akcie erekcyjnym”.

29.10. 2017 - Wizytacja kanonicza Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka miała miejsce w ostatnią niedzielę

października. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała. Było zimno, wietrznie i deszczowo. W

programie wizyty prócz udzielenia sakramentu bierzmowania i poświęcenia nowego ołtarza,

znalazła się też wizyta na cmentarzu parafialnym i u państwa Stanisławy i Tadeusza

Adamuszków. Wizytę zakończyło spotkanie z księżmi z Dekanatu Jaroszowiec.

10.12.2017 – 20.12. Renowacja obrazu z prezbiterium- „Św. Florian”- autor: Jerzy Pazdanowski. 1939 r.

Drugi obraz ściągnięty z prezbiterium- NMP NP. autor: P. Witczak. 1938 r. zawisł

tymczasowo w pokoju gościnnym na plebanii. Wg Roberta Kity obraz NMP NP. autor:

P. Witczak. 1938 r. prawdopodobnie ufundował Józef i Felicja Lewowscy, a na obraz

„ Św Florian” składali się strażacy z fabrycznej straży pożarnej. Na święta Bożego Narodzenia

zakończono remont prezbiterium, z bocznymi ścianami i nowymi drzwiami po obu stronach.

Ustawiono szopkę i choinki. Zabłysły lampki o 24.00 na Pasterce.

06.01.2018 – Pierwszy oficjalnie zorganizowany Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Klucz i ponad 650

miejscowości w kraju i poza granicami Polski. - pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”. W

Kluczach były tłumy, bo i pogoda dopisała. Było ciepło i nie było śniegu. Nasi Trzej Królowie

zaprezentowali się okazale i dostojnie. Również i nasi aktorzy scenek biblijnych zagrali swe

życiowe role, a malutki Jezus przyjmował dary na scenie SP Klucze. W Kluczach już w zeszłym

roku była pierwsza udana próba organizacji Orszaku trzech Króli.

11. 02. 2018 - Zakończono „Kolendę”. Ks. Proboszcz odczytał sprawozdanie za rok 2017 r.

… „Sakrament Chrztu przyjęło 52 dzieci. Zawarto 16 ślubów- sakramentów małżeństwa.

Do wieczności odeszło 35 osób. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 81 dzieci, zaś Sakrament

Bierzmowania z rąk ks. bp. Grzegorza Kasaka przyjęło 73 osoby. (…) Cieszy to co nam się

udaje, ale są i pewne trudności, nasze słabości w sferze duchowej. Należy podkreślić brak dzieci

na niedzielnej Mszy św., a co za tym idzie i ich rodziców. Lekceważenie III przykazaniapamiętaj, abyś dzień świętych święcił- bo do kościoła chodzi tylko 23 % parafian. Na obecny

rok mamy duże plany remontowe…

15.02.2018 - Henryk Kubrak zmarł, miał 62 lata. Pochodził z Klucz. Odnawiał stacje Drogi Krzyżowej w

naszym kościele. Został pochowany w Krakowie na cmentarzu Rakowickim 22.02.2018 r.

10. 03. 2018 – 50 lat działalności artystycznej Zdzisława Duszy- Artysty, instruktora muzycznego wielu

pokoleń młodych talentów muzycznych, organisty kościelnego, grającego od 1972 r. jeszcze

wtedy na fisharmonii. Był to również koncert z okazji Dnia Kobiet , który ubarwił występ

„Prasłowianek” z Krakowa.

30. 03. 2018 – Droga Krzyżowa z Osiedla na Czubatkę w Wielki Piątek zgromadziła jeszcze więcej

wiernych niż poprzednim razem. Odbyła się już po raz trzeci rozpoczęła się o 20.00 pod bl. 5.

6. 05. 2018- W przeddzień rocznicy 80 lat erygowania Parafii Klucze odbyła się uroczysta Msza św. wraz

z prezentacją historii parafii, przygotowana przez Magdę Nowak- katechetkę i Janusza

Dziatłowicza- kronikarza parafialnego. Wszyscy w ciszy słuchali scenek inscenizacji w

wykonaniu uczniów kluczewskiego gimnazjum. W tym dniu też przypadła 5 rocznica śmierci

naszego trzeciego proboszcza ks. Stanisława Pułki.

2.06. 2018 – V Rajd Rowerowy im. JP II po parafiach Gminy Klucze. ( 35 km) na trasie: Klucze, Chechło,

Rodaki, Kwaśniów, Cieślin, Bydlin, Jaroszowiec, Klucze- stadion. Uczestników ok. 50

od 10- 86 lat. Gwałtowna ulewa zaskoczyła rowerzystów na odcinku Kwaśniów- Cieślin, a już

do Bydlina wszyscy wyschli. Na mecie czekał poczęstunek.

4. 06. 2018 – Remont plebanii rozpoczęty. Zaczęto od gruntownej wymiany dachu. Krokwie kompletnie

spróchniałe, blacha przeciekała, dach nie ocieplony, w środku zimno. Częste opady opóźniają

wszelki prace.

17. 06. 2018 – Sztafeta Niepodległości na trasie Bydlin- Klucze- Olkusz- Bolesław- Sławków- SosnowiecJaworzno. 60 km. Zorganizowana przez Diecezję Sosnowiec. W Kluczach pod kościołem

obecny był ks. bp Grzegorz Kaszak. Na naszym odcinku ok. 100 uczestników przebiegło

odcinek rodzinny (z dziećmi) spod Urzędu Gminy pod Kościoła.

24. 06. 2018 – Uroczysty ODPUST w kościele pw. NMP NP. w Kluczach z ok. 80 lat istnienia parafii.

Z tek okazji wydano okolicznościową kartkę (format A-4) która posłuży jako cegiełka w

zebraniu funduszy na dalszy remont kościoła. Podobna kartka została wydana w 1959 r.

z okazji 20 lat wybudowania kościoła w Kluczach. Jubileuszową mszę św. odprawił olkuski

proboszcz z parafii św. Andrzeja apostoła- ks. prałat Mieczysław Miarka.

25. 07. 2018 - Remont dachu na budynku plebanii nieco się przeciągnął za sprawą pogody i poszerzenia

zakresu prac. Początkiem lipca położono warstwy izolacyjne, a później ocieplenie. Wreszcie

zaświeciło słońce i na św. Krzysztofa dach skończono. Prace remontowe objęły kompletną

wymianę całego dachu, począwszy od legarów, krokwi, łat, skończywszy na izolacji, ociepleniu

i pokryciu gontem. Założono nowe rynny i instalację odgromową.

29. 07. 2018 - W niedzielę 29 lipca na wszystkich mszach św. w naszym kościele została po raz pierwszy

zaśpiewana pieśń pt. "Z kluczewskiego wzgórza". Napisałem ją dla uczczenia 80 rocznicy

powstania naszej parafii- powiedział pan Zdzisław Dusza, nasz organista, autor tekstu i muzyki.

11. 09. 2018 - W Bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, miała miejsce uroczysta gala

połączona z wręczeniem nagród osobom, które wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez

Ks. Bp Grzegorza Kaszaka pt.: „Szkice pamięci”. Jury po niezmiernie trudnych wyborach,

wzruszeni szczerością i ogromem przeżyć bohaterów, najwyżej oceniło trzy prace z pośród

147 nadesłanych i przyznało trzy równorzędne nagrody główne, a jedną z nich były

wspomnienia Pani Jadwigi Wandy Kity ze zsyłki do Kazachstanu w kwietniu 1940 roku,

spisane przez córkę Bożenę Wicherek. Nagrodę osobiście odebrał mąż Pani Jadwigi- Pan

Robert Kita.

24. 09. 2018- rozpoczęto układanie posadzki w prezbiterium, gdzie wcześniej zainstalowano panele

podgrzewające (ogrzewanie podłogowe elektryczne). Prace trwały tydzień.

27. 10. 2018 - Zmarła Małgorzata Węgrzyn- Wójt Gminy Klucze. Miała 73 lata. Pogrzeb odbył się 30

października. Ceremonia zgromadziła liczne delegacje firm i urzędów, organizacji i

stowarzyszeń oraz licznie przybyłych mieszkańców.

11. 11. 2018.- W całej Polsce o godz. 12.00 śpiewano hymn Polski. W Kluczach miało to miejsce akurat na

początku niedzielnej Mszy św. „Jeszcze Polska nie zginęła...Nigdy nam nie zginie, kiedy

Polak sercem śpiewa, w dostojnej godzinie. Tą godziną dla Polaków, są święta państwowe –

obchody, uroczystości – gody narodowe!... Tuż przed 12.00 wiersz pt. "Sursum corda" (W górę

serca) odczytała pani Dorota Kuc, a chwilę potem w naszym kościele zabrzmiał Mazurek

Dąbrowskiego. Obecne były poczty sztandarowe SP i oddziału Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Kluczach, oraz OSP Klucze. Strażacy również asystowali w liturgii Mszy św. Było

uroczyście i patriotycznie. Dało się odczuć podniosłość chwili.

06. 01. 2019 - II Orszak Trzech Króli w Kluczach, organizowany wspólnie przez Parafię, UG i GOK

Klucze. W całej Polsce przejdzie ulicami 752 miejscowości pod hasłem- "Odnowi oblicze

ziemi", na pamiątkę 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski (2–10.06.1979) JP II

i wypowiedzenia tych słów nawołującymi do zbiorowego wysiłku na rzecz budowania lepszego

świata, budowania dobra w Polsce i do osobistej pracy nad własną przemianą. (EK 1/19)

14. 01. 2019 - Zmarł ks. Stefan Walusiński w wieku 82 lat. Posługę kapłańską pełnił przez 58 lat, z czego

przez 34 lata (do 2012 roku) był proboszczem w Rodakach. W ostatnich latach mieszkał w

Domu Księży św. Józefa w Będzinie. Urodził się 1.IX. 1937 r. w Piadykach (dziś Ukraina),

święcenia przyjął 27.05.1961 w Kielcach.1961 - 1965 wikariusz w Pilicy; 1965 – 1971

wikariusz w Kielcach - katedra; 1971 - 1974 wikariusz w Busku Zdroju; 1974 - 1978 wikariusz

w Olkuszu; 1978 - 2012 proboszcz w Rodakach; 2012 - emeryt, przebywał w Domu

św. Józefa. Pogrzeb- 18 stycznia w Rodakach.

25. 01. 2019 - W odnowionym w zeszłym roku prezbiterium kościoła w Kluczach stanął nowy ołtarz - Ołtarz

posoborowy- bo tak nazywa się ołtarz, przy którym jest odprawiana obecnie msza św. a ksiądz

jest zwrócony przodem do wiernych (Sobór Watykański II 1962-65) , został wykonany z

włoskiego marmuru- Carrara. Również z tego marmuru została wykonana ambonka i

chrzcielnica. Wcześniej zrobiona posadzka, również jest z włoskiego marmuru Breccia Sarda.

Ołtarz o wymiarach: wys. 100 cm, szer. 80 cm i dł. 180 cm, ambonka: wys. 120 cm, szer.

50cm i dł. 70 cm.

19. 04.2019 - Droga Krzyżowa - Misterium Męki Pańskiej, przeszła ulicami Klucz. Początek przy SP Klucze,

przez Osiedle na Czubatkę. Procesja zgromadziła jak co roku tłum wiernych.

29. 05. 2019 - Bierzmowanie w naszej parafii. Wizyta ks. bp Grzegorza Kaszaka. Poświęcenie nowego ołtarza

posoborowego, ambonki i chrzcielnicy, oraz zakrystii po remoncie i placu przed plebanią

wyłożonego kostką. Plebania po gruntownym remoncie zewnętrznym (zmiana dachu, ocieplenie,

malowanie). Prace trwały rok.

06. 2019 - Powstał w Kluczach oddział CARITAS Diecezji Sosnowiec z inicjatywy ks. Proboszcza Marka

Łabudy. Zostały podpisane stosowne umowy z siecią BIEDRONKA w Kluczach na

dostarczanie towarów żywnościowych, a UG w Kluczach udostępnił lokal w "Gorzelni" przy

ul. Zawierciańskiej.

9. 06. 2019 – VI Rajd Rowerowy im Jana Pawła II po parafiach Gminy Klucze. Trasa 35 km. ; Klucze,

Chechło, Rodaki, Kwaśniów, Cieślin, Bydlin, Jaroszowiec, Klucze. W rajdzie uczestniczyło

35 kolarzy w wieku 6- 66 lat. Cały peleton jechał w okolicznościowych koszulkach, do

mety przed Domem Kultury "Papiernik" w Kluczach.

16. 06. 2019 - To było 20 lat temu. 14 czerwca 1999 roku Jan Paweł II odwiedził młodą, siedmioletnią

wówczas diecezję sosnowiecką. Papieski ołtarz stanął na placu osiedlowym (dziś Papieskim)

przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu-Klimontowie. Na spotkanie z Ojcem Świętym przyszło 320

tys. wiernych. Była to VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Dla uczczenia tego

wydarzenia diecezja sosnowiecka zorganizowała zlot rowerowy i motocyklowy. Z Klucz

pojechaliśmy na rowerach (25 osób) w stronę Olkusza, i dalej - Bukowna, Jaworzna, by

dotrzeć do Sosnowca- pod "Auchan", gdzie wtedy wylądował papieski helikopter. Tam

spotkaliśmy się z grupami rowerzystów z Siewierza, Ogrodzieńca, Bolesławia, Sławkowa,

Sosnowca, Jaworzna, Łaz, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi i Będzina. Dojechali motocykliści

i wspólnie dojechaliśmy na Plac Papieski, gdzie ks. bp Grzegorz Kaszak odprawił Mszę św.

Przejechaliśmy 55 km w I Diecezjalnym Rajdzie Rowerowym ku czci św. Jana Pawła II.

20. 06. 2019 - Boże Ciało- uroczysta Msza i procesja tradycyjnie już z Osiedla przy ul. Sosnowej (kiedyś XXX

lecia) do kościoła. Po raz pierwszy ołtarz usytuowany był na ścianie zach. bl. 14.Ostatnie

"Boże Ciało" ks. wikarego Pawła Stanisza w Kluczach. Jak co roku w okresie wakacji następują

zmiany wikariuszy w parafiach.

24. 06. 2019 - Zakończenie peregrynacji Figurki Matki Boskiej Fatimskiej po domach parafii Klucze.

Codziennie w innym domu przyjmowana od 25. 03. 2017 r. Odwiedziła ponad 820 rodzin,

co na tle innych parafii stawia naszą parafię w czołówce przyjmujących rodzin w naszej

diecezji. Po ostatniej wizycie w Pożogach, odprowadzona do parkingu przy cmentarzu, gdzie

oczekiwali już wierni i ks. proboszcz, by Ją odebrać i w uroczystej procesji wprowadzić do

naszego kościoła.

30 06. 2019 - ODPUST w Kluczach i jubileusz 5 lat (od 1.07.2014) ks. proboszcza Marka Łabudy na tutejszej

parafii.

1. 09. 2019 - Na mocy dekretu z 26.08.2019 ks. bp Grzegorza Kaszaka nowym wikarym w Kluczach został

ks. Krzysztof Barcicki – poprzednio wikary w Będzinie. ma 51 lat.

22. 09. 2019 - 20 lat kapłaństwa br. Marka Miszczyńskiego- OFMCap. i 50 rocznica ślubu jego rodzicówRyszardy i Andrzeja Miszczyńskich. Uroczysta Msza św. w Kluczach. Br. Marek w 2019 roku

uzyskał tytuł doktora teologii, na podstawie odbytych w latach 2014-2019 studiów na Papieskim

Uniwersytecie Antonianum w Rzymie i obrony pracy doktorskiej z zakresu teologii życia

duchowego.

13. 10. 2019 - W dniu wyborów do Sejmu obchodzony jest XIX Dzień Papieski w Parafii Klucze. Na Mszy

św. o 10.00 wystąpił Chór Enigma , a o 12.00 chór dzieci z SP Klucze pod kier. Martyny

Smaruj, szkoły noszącej imię Jana Pawła II.

12. 12. 2019 - W Szkole Podstawowej w Rodakach odbył się półfinał XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego

Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Konkurs

odbył się pod hasłem „Ja jestem chlebem życia. W naszej szkole gościliśmy uczestników

konkursu biblijnego – 15 uczniów z klas VI-VIII ze szkół z dekanatu Jaroszowiec – z Chechła,

Jaroszowca, Klucz, Ryczówka i Rodak, po troje uczniów wyłonionych w eliminacjach

szkolnych.

6. 01.2020- III ORSZAK TRZECH KRÓLI. pod hasłem "Cuda, cuda ogłaszają". w nawiązaniu do "cudu

nad Wisłą" - 100 rocznicy. Orszak w Kluczach przepięknie wyreżyserowany przez Magdą

Nowak i równie pięknie zagrany przez "Grupę Teatralną" z Jaroszowca nagrodzony był burza

oklasków. Trasa przebiegała od Domu Kultury, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. Na

schodach scena I. Trasa na plakacie. W rewitalizowanym parku, w nowej Altanie- scena. Przed

UG scena 3, i pokłon królów scena 4- w SP. Organizatorzy - Gminny Ośrodek Kultury

w Kluczach składa serdeczne podziękowania Chórowi "Enigma" pod dyrekcją Anny Gertner,

aktorom Orszaku Trzech Króli, Grupie Teatralnej działającej przy Domu Kultury "Hutnik"

w Jaroszowcu, Powiatowej Komendzie Policji w Olkuszu, Komisariatowi Policji w Kluczach,

Rycerzom z Bogucina Dużego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach, Orkiestrze Dętej

w Gieble, PTTK Stajenka "Biały Kamień", Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

i F.P.H.U "MYSZOR" w Chechle.

18. 01. 2020 – Zmarł proboszcz parafii Kwaśniów- ks. Marek Plebanek. Miał 65 lat. Od 7 stycznia 2003 r.

był kapelanem strażaków. W Dekanacie NMP Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu

sprawował funkcję Ojca Duchownego dekanatu. Posługę kapłańską pełnił przez 40 lat. Mszy

św. pogrzebowej, odprawionej 23 stycznia, przewodniczył ks.bp Grzegorz Kaszak.

15. 03. 2020 - List Biskupa Sosnowieckiego odnośnie do zagrożenia koronawirusemUmiłowani Diecezjanie! ... W związku z tym, w imię dobra nas wszystkich, proszę Was,

Drodzy Diecezjanie, o podporządkowanie się rozporządzeniom rządu i kompetentnych władz,

które mają ułatwić walkę z epidemią w Polsce oraz jej skutkami. Zapewne niektóre decyzje będą

dla nas uciążliwe, jednak w trosce o samego siebie i innych, dostosujmy się do tych poleceń, nie

lekceważmy zagrożenia. Koniecznie musimy wyzbyć się jakże złudnego i szkodliwego

przekonania, że „mnie to nie spotka”, że „to może przydarzyć się innym, ale nie mnie”…

Z pasterskim błogosławieństwem Wasz Biskup Grzegorz- List do odczytania w niedzielę,

15 marca 2020 roku. (Diec. Sosn. 13.03.2020)) Wierni Kościoła katolickiego i innych wyznań

mogą korzystać z transmisji TVP, Polsat i internecie- (You Tube). Niektórzy jednak idą do

kościoła, ale nieliczni. To już druga taka niedziela.(JDz)

17. 04. 2020 – Montaż rusztowania wokół dzwonnicy w naszym kościele. Remontu kościoła ciąg dalszy.

Wspólnie z Radą Parafialna zadecydowano o remoncie dachu, a później wewnątrz. Rozpoczęto

od zmiany dachu na dzwonnicy, a dalsze prace będą prowadzone po zebraniu dalszych środków

finansowych. Nie jest tajemnicą, że brak wiernych w kościołach za przyczyną epidemii coronawirusa, wpłynął negatywnie na stan kasy parafialnej. Ale może wspólnie damy radę – ma

nadzieję ks. proboszcz Marek Łabuda. Praca na dzwonnicy zakończono 10.06.2020. (JDz)

8. 05.2020 – Podczas prac remontowych, przy figurce Jezusa na wejściem, odkrył się podpis umieszczony

na podstawie tej figury o treści: NA CHWAŁĘ CHRYSTUSOWI WDZIĘCZNI

WŁADYSŁAW- TEOFIL ŚCIĄŻKO I REPATRIANCI W ROKU PAŃSKIM 1948.

6. 06. 2020 – Komunia święta- w parafii NMP NP. w Kluczach. Nietypowa bo w „czasach wirusa”, dlatego

dzieci były podzielone na 4 grupy po ok. 12 , by nie stwarzać tłoku w kościele, a i kontakt

bezpośredni był utrudniony. Niektórzy rodzice postanowili że ich dzieci I Komunię św. przyjmą

po wakacjach, a jeszcze inni w przyszłym roku. Na tą uroczystość zdążono z remontem dachu

na dzwonnicy- już świeci swym blaskiem miedziany nowy dach.

13. 06. 2020 – W rocznicę wizyty Jana Pawła II w Sosnowcu. Kluczewska Grupa Rowerowa postanowiła

zapalić symboliczny znicz z okazji 100 lecia Jego urodzin. Z błogosławieństwem ks. proboszcza

Marka Łabudy, pokonaliśmy trasę 45 km: Klucze- Chechło- Błędów- Łosień- StrzemieszyceKazimierz Górniczy- Sosnowiec Zagórze. To nasz II Rajd Papieski Klucze- Sosnowiec.

22. 06. 2020 – Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii udzielił ks. bp Piotr Skucha, niedawny jubilat,

14 czerwca obchodził 50 lat swych święceń kapłańskich. Przystąpiło do niego 60 młodych

ludzi, którzy przyjmując go, potwierdzają swą wiarę i przynależność do Kościoła.

28. 06. 2020 – Odpust w naszej parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy i Wybory prezydenckie – wszystko

zdominowane przez epidemię. Głównymi kandydatami do fotela prezydenckiego pozostaje

Andrzej Duda ( PiS) i Rafał Trzaskowski (PO). Lokale przygotowane pod kątem wirusa, pełna

dezynfekcja, maseczki itp.

22.08.2020 - Zgodnie z zapowiedzią ks. proboszcza zdemontowany krzyż ze starej wieży kościelnej po

odnowieniu został umieszczony w pobliżu figurki Maryi. Osadziło go w betonowym

fundamencie. Pan organista Zdzisław Dusza wpadł na pomysł podpisania go..:

„Praojcowie go wznosili, gdy parafie utworzyli. Patrząc nań wspomnij Ich, bo na to zasłużyli.

Zawieszony przy budowie kościoła w 1939 roku. Zdjęty przy remoncie dachu wieży w maju

2020 r.” Tekst i wykonanie płytki- Z.Dusza.

20. 09.2020 – W naszym kościele zostały zainstalowane 2 ekrany (mały i duży) elektroniczne wyświetlające

teksty śpiewanych pieśni.

30.09.2020 r.- Podczas obrad 30 Kapituły Prowincjalnej Zwyczajnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów –

Prowincji Krakowskiej (28.09.- 2.10.2020), wybrano nowego ministra prowincjalnego. Został

nim brat Marek Miszczyński.

11.2020 – Siostra Rafaela - Ewa Adamuszek, Radna Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi.

Przełożona domu zakonnego w Pielgrzymowicach zostaje Dyrektorem Domu Pomocy

Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pielgrzymowicach. Siostra Rafaela zarządzała już tym

Domem Pomocy Społecznej w latach 2003-2008. W DPS prowadzonym przez Zgromadzenie

Sióstr św. Jadwigi znajduje opiekę ok. 90 osób z niepełnosprawnościami w wieku od 8

do 64 lat.

4. 12. 2020 – Z tym dniem ks. wikariusz Krzysztof Barcicki odszedł z naszej parafii na własna prośbę ze

względu na zły stan zdrowia. Do prośby tej przychylił się ks. bp Grzegorz Kaszak..4 grudnia

to Dzień Górnika, ale właściwie górników w Kluczach zostało zaledwie kilku. Górnictwo

się skończyło, kop. Pomorzany weszła w proces likwidacji, który potrwa do końca 2021 roku.

24.12. 2020 – Wigilia. Święta Bożego Narodzenia jakich nigdy nie było. Kościoły puste, pasterka i wszystkie

Msze św. przy minimalnej liczbie wiernych- w Kluczach do 30 osób. Zaraz po świętach

Narodowa Kwarantanna- zakaz wyjścia, tylko do spożywczych sklepów. Odwołane loty z

innych krajów, nie można się odwiedzać w większym gronie itd. W szkołach ogłoszono ferie

do 17 stycznia. Służba zdrowia bliska załamania się systemu.

25. 12. 2020 – Koncert Świąteczny (online) przygotowany przez GOK Klucze. Wystąpili: Chór ENIGMA

pod dyrekcją ANNY GERTNER, Zespół THE GREASERS, Zespół KWIATY PUSTYNI,

KAROLINA PAŚ SABINA PODSIADŁO, ANITA SZOPA. Koncert bardzo ładny, mnóstwo

polubieni na fb. To taki nasz kluczewski świąteczny akcent.

6. 01. 2021 – Orszak Trzech Króli odwołany. Można było wyjść jedynie na spacery w gronie rodzinnym i

w małych grupach. I takie pojawiły się na szlakach pustynnych, Róży Wiatrów i na Czubatce,

żeby pooddychać leśnym powietrzem.

7.02.2021 – Na Mszy świętej o 12.00 podczas „wystawienia” Najświętszego Sakramentu zobaczyliśmy po raz pierwszy

odnowioną monstrancję przez pracownię Art.Sak. w Koszelówce k. Płocka. Sfinansowała to

kluczewska rodzina, podobnie jak złote kadzidełko- inna rodzina- oznajmił ksiądz proboszcz.. …

-BY GODNIE ADOROWAĆ PANA.

1. 09. 2021 – Nowym wikarym w Kluczach jest ks. dr Artur Seweryn z Olkusza.

10. 09. 2021 – W piątek zakończył się remont dachu kościoła w Kluczach. Pozostało tylko rozebrać rusztowanie.

Trwał od 7.06.2021 r. czyli 3 miesiące. - ….To najdroższa część remontu naszego kościoła.

12. 09. 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Matka Elżbieta Róża Czacka,

Założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach zostali ogłoszeni błogosławionymi.

Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył kard. Marcello Semeraro,

prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Mszę koncelebrowało też ponad 600 księży,

w tym wielu wyświęconych przez kard. Wyszyńskiego. 70 lat temu - 23.12.1951- Święcenia

kapłańskie Katedrze Wrocławskiej z rąk ówczesnego ks bp Stefana Wyszyńskiego otrzymał

pierwszy ksiądz rodem z Klucz – Walerian Wojarski. To kard. Wyszyńskiego podpis widnieje na

obrazie MB Częstochowskiej, na lewym filarze w naszym kościele, jako pamiątka pielgrzymki

grupy parafian- kobiet na Jasną Górę w dniu 25.08.1965 r.

28.11. 2021 – Ukazał się 250 numer gazetki „Z Kluczewskiego Wzgórza”. 18 października minęło 6 lat.

Powstało ono z potrzeby serca i dzięki zaangażowaniu uczestników Kręgu Biblijnego.

Nieocenione jest też wsparcie naszych duszpasterzy. Sporą grupę czytelników stanowią

osoby chore i starsze, które już nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. a docierająca do

nich gazetka jest źródłem aktualnej informacji o życiu naszej wspólnoty i Kościoła.

27. 11. 2021 – Kapliczka stojąca przy Fabryce Papieru- dziś Velvet CARE, przeniesiona na skwerek w centrum

Osady. W procesji przeniesienia krzyża ze starej do nowej kapliczki przewodniczył ks. prob.

Marek Łabuda. Uczestniczyło w niej ok. 10 osób- mieszkańców Osady, kierownictwo firmy Velvet CARE,

która to firma pokryła koszty przeniesienia kapliczki. To przy niej przez wiele lat zbierali się mieszkańcy na

„majówkach” , to tu co roku święcono jajka na Wielkanoc. Uroczystego poświęcenia dokona ks.proboszcz w

maju inaugurując coroczne Msze św. - MAJÓWKI.- oznajmił przybyłym wiernym. Kapliczka będzie pod

wezwaniem „Krzyża świętego”. Została poświęcona 1.05.2022 r. na „majówce” o 18.00 na odprawionej przy

niej Mszy św. przez proboszcza M.Łabudę i wikarego- Artura Seweryna.

23.01.2022 r., W naszym kościele gościł Zespół "Ziemia Kluczewska" pod kierownictwem Magdaleny

Nowak. W tym kończącym się okresie kolędowania zabrzmiały współczesne , radosne a

zarazem budzące zastanowienie teksty, zachęcające nas do bycia dobrym i życzliwym dla drugiego człowieka

,co ma wypływać z dobrej woli. W kolędowym repertuarze znalazły się kolędy : "Całą noc padał śnieg", "

Gore Gwiazda", " Kolęda dla Piotra". " Kolęda płynie z wysokości" i " Znak pokoju".

„ …Albowiem, kto śpiewa, dwa razy się modli…”- podkreślił ks. proboszcz Marek Łabuda na Mszy św. w

południe, cytując słowa św. Augustyna i dziękując za występ zespołowi pasjonatów z Klucz, Jaroszowca,

Rodak, Bydlina ,Kolbarku, czyli naszej Małej Ojczyzny - " Ziemi Kluczewskiej". Zespół działa w GOK

Klucze.

KONIEC KALENDARIUM

O początkach parafii w gazetce „Klucz do Wspomnień” nr 23, 24, a w KdW-11- wspomnienie o

ks. Stanisławie Pułce. Gazetka dostępna na stronie GBP w Kluczach. JDz.

Księża uczący religii w Szkole Powszechnej w Kluczach nim powstała parafia

Ks. Marcin Dubiel.
Ur. 30. 10. 1900 w Biechowie (Wójcza)
Święcenia kapłańskie – 17. 06. 1928 Kielce
Wikariusz: Słaboszów 1928 – 1929
Ogrodzieniec 1929 - 1930
Sławków i Olkusz 1930 – 1933
Przeginia 1933 – 1934
Proboszcz: Poręba Dzierżna 1934 – 1959
Cieślin 1959 – 1977
Emeryt od 1977
Kanonik honorowy Kapituły Wiślickiej
Zmarł – 12. 05. 1986, pochowany w Cieślinie
Dojeżdżał z Olkusza w latach 1931- 33


* * *
Ks. Stanisław Sobieraj.
Ur. 30. 07. 1906 w Kazimierzy Wielkiej
Święcenia kapłańskie – 19. 06. 1932 Kielce
Wikariusz: Kielce par. Św. Wojciecha 1932 – 1933
Olkusz 1933 – 1935
1935 – 1941 prefekt szkół powszechnych i gimnazjum w Olkuszu
Proboszcz: Ogrodzieniec 1941 – 1962
Brzegi 1962 – 1969
Zmarł 13. 12. 1969, pochowany w Kazimierzy Wielkiej.
Dojeżdżał z Olkusza w latach 1934- 36


* * *
Ks. Roman Mazur.
Ur. 18. 07. 1910 w Chotlu Czerwonym
Świecenia kapłańskie – 15. 06. 1935 Kielce
Wikariusz: Olkusz 1935 – 1942
Proboszcz: Bukowno 1942 – 1945
Sobków 1945 – 1950
Oksa 1950 – 1965
Sokolina 1965 – 1968 (urlop zdrowotny 1968 – 1969)
Kozłów Miechowski 1969 - 1970
Zmarł 3. 08. 1970, pochowany w Chotlu Czerwonym
Dojeżdżał z Olkusza w latach 1936- 38


* * *
Księża Proboszczowie Parafii p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach.
Parafia erygowana 7.05.1938 r.


Ks. Stefan Misterek.
Ur. 3. 08. 1904 w Bystrzejowicach k/ Lublina
Święcenia kapłańskie – 10. 06. 1933 Kielce
Wikariusz: Olkusz 1933 – 1938
Proboszcz: Klucze 1938 - 1949 organizuje parafię
Dziekan: Piekoszów 1949 – 1951
Bydlin 1951 – 1958
Prałat: Prandocin 1958 – 1973
Zmarł 25. 04. 1973, pochowany w parafii rodzinnej.


* * *
Ks. Zbigniew Piotrowski.
Ur. 1. 05. 1917 w miejscowości Tapa (Estonia)
Święcenia kapłańskie – 26. 04. 1942 Kielce
Wikariusz: Chęciny 1942 – 1948
Pilica 1948 – 1949
Proboszcz: Klucze 1949 – 1969
Kije 1969 – 1982
Antolka-Czesławów 1982 – 1988
Kanonik Honorowy Kapituły Kieleckiej
Zmarł 24. 04. 1988, pochowany w Kluczach.


* * *
Ks. Stanisław Pułka.
Ur. 13.10.1930 r. w Wielkanocy, pow. Miechów, parafia Gołcza.
Syn Józefa i Zofii zd. Gugała. Ochrzczony 16.10.1930 r. w Gołczy.
1944- 49 szkoła średnia- Liceum Ogólnokształcące w Kielcach.
1949- 55 studia filozoficzno- teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.
5.03.1955- przyjął święcenia diakonatu.
8.03.1955- przyjął święcenia prezbiteriatu.
1955- 57 – Wikariusz parafii Narodzenia NMP w Chechle.
1957- 61 – Kapelan w sanatorium dla dzieci w Rabsztynie k/ Olkusza.
1961- 69 – Wikariusz parafii Klucze.
1969- 2006 – Proboszcz parafii Klucze.
19.07.1984 – mianowany dekretem na wice- dziekana dekanatu Olkusz- Północ.
19.11.1992 – mianowany Ojcem Duchownym dla Kapłanów dekanatu JaroszowiecNMP Wspomożycielki Wiernych.
25.03.1997 – mianowany Kanonikiem honorowym Kapituły kolegialnej Olkusko- Pilickiej.
2006- przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie.
Zmarł 6.05.2013 r. w wieku 82 lat. Pochowany w Gołczy


* * *
Ks. Andrzej Ciszewski.
1981 r.- święcenia kapłańskie.
Wikary- 1981 w Daleszycach (5 lat)
- 1986 Koniecpol
- 1987 Imbramowice (Norbertanki)
- Busko Zdrój - Dzieżgów (kapelan szpitala)
- Pińczów, - Janina
Proboszcz – 1991 –Ulina
- 1993 Ulina + Mostek
- 2006-2014- w Kluczach
- 1. 07. 2014- w Sarnowie.


* * *
Ks. Marek Łabuda
Ur. 26.04.1962 r. w Rudnikach k/ Zawiercia, gmina Włodowice.
1977- Szkoła średnia (II L.O. im. Wł. Majakowskiego) w Zawierciu.
1981 – matura.
1981- Częstochowskie Seminarium Duchowne z siedzibą w Krakowie.
17.05.1987- święcenia kapłańskie w Katedrze Świętej Rodziny w Częstochowie
z rąk ks. bp. Stanisława Nowaka.
24.05.1987- msza prymicyjna w Rudnikach.
Wikary- 1987- Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Będzinie- Łagiszy.
1989- wikariaty, ostatni w Będzinie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Proboszcz- 19.08.2005- 2014. w Ryczowie pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
od 1.07.2014 w Kluczach pw. NMP Nieustającej Pomocy.


* * *
Księża wikariusze parafii Klucze:
Zdzisław Skrobol- 1983-84.
Józef Szymański-- 1984-88
Bronisław Łysek - -1988-90
Edward Kózka - - -1990-92
Tomasz Sobera- - -1992-93
Bronisław Waksmundzki- 1993-97.
Leszek Łuszcz- - - -1997-99
Krzysztof Pasek - - 1999-02
Andrzej Uliniarz - -2002-07
Krzysztof Pasek - - 2007-12
Józef Baran - - - - - 2012-13
Andrzej Milej - - - -2013-16
Paweł Stanisz - od 28.08.2016- 07.2019.
Krzysztof Barcicki 26.08.2019- 12.2020.
Seweryn Artur- --- 09.2021- …
Siostry zakonne pracujące w parafii Klucze:
s. Goretti- organistka i katechetka.
s. Marietta- - -katechetka
s. Adela- - -//-
s. Hieronima - -//-
s. Norberta - - -//-
s. Lucella Graniczna - -//-
s. Angelina- organistka - -//-
s. Bertranda- - - -//-


* * *
Religii uczyli katecheci:
Małecki Stanisław.
Stefania i Zdzisław Stawowscy.
Katarzyna Szeląg
Magdalena Romańczyk- Nowak.


Księża pochodzący z Klucz
Ks. Walery Wojarski.
Ur. 10.02.1923 r. w Małogoszczy pow. Jędrzejów.
1930- 45 - Szkoła powszechna w Kluczach i gimnazjum w Olkuszu.
1946- Seminarium duchowne w Kielcach.
23.12.1951- Święcenia kapłańskie w Katedrze Wrocławskiej z rąk Ks. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego.
1.01.1952 r.- Msza prymicyjna w Kluczach.
Wikary w parafii: Psie Pole, Minkowice Oławskie k/ Wrocławia.
Proboszcz w: Leszczyniec k/ Kamiennej Góry, Witków Śląski k/ Wałbrzycha.(1981-94)
1994- powraca do Klucz jako ksiądz emeryt, służy pomocą proboszczowi- ks. St. Pułce.
2004 r.- zamieszkuje w Domu Seniora księży w Legnicy
Zmarł 8.01.2008 r. pochowany w Kluczach.


Ks. Antoni Czerwiński.
Ur. 4.04.1956 r. w Nysie.
1963- Szkoła Podstawowa w Kluczach.
1971-75- Liceum w Książu Wielkim.
1975- wstępuje do Seminarium Duchownego w Kielcach.
7.06.1981 r. Święcenia kapłańskie z rąk ks. bp Stanisława Szymeckiego.
Wikary w parafii w Stróżykach, Kurzelów, Nowe Brzesko, par. św. Jana Apostoła
w Pińczowie, par. Niepokalanego Serca w Kielcach.
1995- Wikary w Miechowie
1998- Proboszcz w parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie.
2003- Urlop zdrowotny
2008- Kapelan Domu Opieki im. Św. Brata Alberta w Kielcach
2011- Proboszcz w Małoszowie
30.09.2012- zmarł w Małoszowie , pochowany w Kluczach.
br. Marek Miszczyński- Kapucyn.
Ur. 3.11.1970 w Kluczach.
19.03.1998 r.- Śluby wieczyste.
22.05.1999 - Święcenia kapłańskie przez o. bp. Stanisława Padewskiego OFMCap.
(Bp pomocniczy Lwowa 1995-98, bp ordynariusz diecezji CharkowskoZaporoskiej 1998-2002, zm. 29.01.2017 r. w Sędziszowie Małopolskim).
30.05.1999 r. - Msza prymicyjna w Kluczach.
2019 r. - Uzyskał tytuł doktora teologii, na podstawie odbytych w latach 2014-2019 studiów
na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie i obrony pracy
doktorskiej z zakresu teologii życia duchowego.
22.09.2019 r.- 20 lat kapłaństwa br. Marka i 50 rocznica ślubu jego rodziców- Ryszardy
i Andrzeja Miszczyńskich. Uroczysta Msza św. w Kluczach.
30.09.2020 r.- Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji
Krakowskiej.


Siostra Rafaela (Ewa Adamuszek) ze Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach.
ur. 10.04.1959 r. w Kluczach- córka Stanisławy i Tadeusza.
1966 - 1978- Szkoła Podstawowa w Kluczach i Liceum Ekonomiczne w Olkuszu.
1976 - 1978 - Kurs Katechetyczny w Kielcach prowadzony przez ks. bpa Edwarda
Materskiego.
31. 08. 1978 – Po maturze wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi w Katowicach
– Bogucicach
.22.08.1979 - Nowicjat w Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach- Bogucicach,
decyzją przełożonych zakonnych otrzymuje imię zakonne – s. Rafaela .
Jej patronem jest św. Rafał Archanioł. Jego imię oznacza: Bóg uzdrawia”.
Jest patronem lekarzy, pielgrzymów i podróżujących.
15.08.1981 – Pierwsza profesja (śluby zakonne)
1982 – Studium organistowskie w Katowicach, katechetka w parafii św. Szczepana w
Katowicach- Bogucicach. Studia Teologiczne na KUL, Zarządzanie i
Organizacja Pomocy Społecznej na UŚ w Katowicach, WSP Mysłowice.
16.08.1986 – Śluby wieczyste.
1997- Dyrektor Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Sosnowcu.
Przełożona Wspólnoty Zakonnej..
1999 - Warszawy – Stara Miłosna- przełożona domu zakonnego, katechetka,
organistka.
2003- Przełożona domu zakonnego w Pielgrzymowicach i Dyrektorka Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży. Realizacja tzw. ,,Programu
Naprawczego” w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach w celu
dostosowania go do wymogów Unii Europejskiej .
2008 - Wybrana przez Kapitułę Prowincjalną na Przełożoną Prowincjalną Prowincji
Katowickiej Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. (3 kadencje – 12 lat.)
2011- 2016 - Radna Generalna Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi.
2020 - Radna Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. Przełożona domu
zakonnego w Pielgrzymowicach i Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży w Pielgrzymowicach.


Organiści - Leon Polaczek
Henryk Leśniak
Waldemar Kapuściński
Zdzisław Dusza.
- - - - -